Benefit na czterech kółkach – nowoczesne rozwiązanie w HR

Zmiany we współczesnym rynku pracy skłaniają się nie tylko ku nowym sposobom zatrudniania oraz elastycznej pracy projektowej. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się zatrudnienie na kontrakty B2B oraz freelancing. Do tej rosnącej w siłę grupy pracowników warto zwrócić się
z benefitami, które odpowiadają ich potrzebom. Robi to firma ABC London Group, która w swojej ofercie posiada usługę wynajmu auta na abonament. To opcja, która w szczególny sposób może zaspokoić potrzeby pracowników kontraktowych.

Jeden etat, jedna umowa i jedno biuro – ten sposób funkcjonowania życia zawodowego powoli ustępuje coraz bardziej popularnemu modelowi pracy zadaniowej, elastycznej. Wśród pracowników można coraz częściej spotkać freelancerów oraz kontraktorów – zatrudnionych na umowę B2B.

Ta rosnąca w siłę grupa pracowników zazwyczaj nie jest uwzględniana w polityce benefitowej wielu firm. W perspektywie może to skutkować osłabieniem lojalności i spadkiem zaangażowania. Firma może też tracić na atrakcyjności w oczach potencjalnych kandydatów.  

Świadczenia pozapłacowe w nowoczesnych firmach powinny wspierać budowanie lojalności wszystkich pracowników. Poczucie bezpieczeństwa i komfort dostępu do szeregu przywilejów nie powinien być domeną tylko pracowników etatowych – w równym stopniu doceniajmy też obszar B2B. Każdy, niezależnie od formy zatrudnienia, chce czuć się częścią organizacji, w której pracuje – powiedział Artur Deninis, General Manager w ABC London Group Ltd.

Czego oczekują pracownicy?

W zależności od etapu życia, na którym jest pracownik, jego oczekiwania są inne i zależą od różnych czynników, jak na przykład posiadanie rodziny. Pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości zatroszczenia się o swój dobrostan.

Jedną z takich potrzeb jest bycie mobilnym. W tym przypadku możliwość wynajmu samochodu jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki platformie CarUneed, którą oferuje ABC LG, dostęp do takiego benefitu mogą mieć również osoby zatrudnione na umowę B2B.

ABC LG, spośród wielu wygodnych benefitów do wyboru, oferuje wyjątkową na rynku możliwość użytkowania zawsze nowego auta. Auto na abonament to usługa wynajmu samochodu na konkurencyjnych rynkowo warunkach, niedostępnych dla konsumentów spoza organizacji.

– Pracownicy cenią sobie wygodę i personalizowane doświadczenia. Możliwość cieszenia się zawsze nowym, doskonale wyposażonym autem to dla pracownika przyjemność, uczucie prestiżu i bezpieczeństwa. Dla pracodawcy taka motywacja jest źródłem większej lojalizacji i retencji pracowniczej – rezygnując z zatrudnienia, pracownik faktycznie traci możliwość wynajęcia auta na tak preferencyjnych warunkach – wyjaśnia Artur Deninis.

Auto na platformie CarUneed dostępne jest w atrakcyjnej cenie, do użytkowania na wyłączność, z pełnym ubezpieczeniem, serwisem i sezonową wymianą opon. Wszystkie usługi mieszczą się
w ramach stałej abonamentowej opłaty. Przystąpienie do umowy nie wiąże się z wniesieniem wkładu własnego, a sam proces najmu jest prosty, przebiega online i bez udziału przedstawicieli HR.

Usługa „Auto na abonament” wchodzi w skład benefitów spod parasola ABC LG i jest dostępna na platformie CarUneed. W łatwej w obsłudze aplikacji Self-Benefit System, pracownicy
i współpracownicy B2B mogą samodzielnie wybierać interesujące ich benefity i najważniejsze świadczenia: nie tylko samochód, ale również wsparcie psychologiczne, opiekę medyczną, sport i naukę języków obcych.

Tak dopasowana oferta benefitów spełnia potrzeby nie tylko pracowników, ale obejmuje również ich rodziny, zapewniając kompleksową opiekę.

***

ABC London Group twórca innowacyjnego rozwiązania benefitowego dla pracowników i kontraktorów B2B – narzędzia, które pozwala samodzielnie zarządzać swoim koszykiem świadczeń zgodnie z tym, czego aktualnie pracownicy najbardziej potrzebują. Ułatwia codzienną pracę zespołom HR, przenosząc obowiązki zarządzania benefitami do systemu, gdzie pracownik sam zgłasza zapotrzebowanie, aktywuje pakiety, czy nawet pobiera fakturę do zapłacenia. Oferta ABC LG dostępna jest nie tylko dla pracowników, ale obejmuje również ich rodziny, zapewniając całościową opiekę. Wśród benefitów znajdują się m.in. auta na abonament w konkurencyjnej cenie, pakiety medyczne dla całej rodziny czy sesje rozwoju osobistego.

Aktywuj biznes w Polsce

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *