Jak zostać dobrym prawnikiem?

Zawód adwokata to w Polsce nadal jeden z najbardziej prestiżowych zawodów. Między innymi dlatego, że jego wykonywanie kojarzy nam się z dużymi pieniędzmi. I rzeczywiście dobrzy specjaliści zarabiają godziwie. Jest to jednak w pełni uzasadnione.

Zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy pomoc prawnika jest konieczna. I choć usługi prawnicze do najtańszych nie należą, to najczęściej okazują się i tak bardziej opłacalne niż działanie na własną rękę.

W branży prawniczej – jak w mało której – panuje przekonanie, że tańsza usługa to gorsza usługa. Uważamy, że skuteczność musi mieć swoją cenę, a adwokaci się dostosowują do takiego postrzegania rzeczywistości. Drogi zegarek czy luksusowy samochód łączymy z sukcesem, a sukces prawnika oznacza także sukces jego klienta.

Występowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim dlatego, że nie doświadczamy tego codziennie. Jeśli chcemy, aby proces zakończył się po naszej myśli, a nie mamy w tej kwestii doświadczenia, warto rozważyć zatrudnienie pełnomocnika.

Obecnie mitem jest, że młody prawnik zarabia krocie. Najczęściej po ukończeniu studiów przez kilka lat otrzymuje wynagrodzenie zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Pracuje niekiedy po kilkanaście godzin na dobę, dokształca się prywatnie, np. biorąc lekcje języków obcych. W którymś momencie dociera do etapu, gdy inwestycja w siebie zaczyna mu się zwracać. Trudno od niego oczekiwać, że nie będzie chciał nadrobić „chudych” lat.

„200 zł za 15-minutową poradę?! Skandal!” Nie do końca. Warto pamiętać, że udzielenie krótkiej porady wymagało od prawnika wielu lat nauki. Najpierw 5 lat studiów, następnie kilka kolejnych aplikacji. I mimo że stawka godzinowa może wydawać się niektórym niesamowita, to istotny tak naprawdę powinien być fakt, czy problem został rozwiązany.

Przed każdym spotkaniem z prawnikiem warto zapytać, ile dana usługa może kosztować. W tym celu będziemy musieli przybliżyć nieco nasz problem. To po to, aby prawnik mógł określić stopień skomplikowania sprawy i dokonać chociażby przybliżonej wyceny. Zdarzają się sytuacje, kiedy np. ze względu na złą sytuację klienta jest on częściowo lub całkowicie zwolniony z jakichkolwiek opłat. Na takie poczynania jednak z reguły mogą sobie pozwolić głównie większe kancelarie.

Zachowanie dobrego adwokata można streścić stwierdzeniem: „możesz spokojnie wracać do domu i nie przejmować się problemami. Od teraz twoje problemy są już moje”. Fachowy prawnik to nie tylko skuteczny wojownik na sali sądowej, lecz także nasz pomocnik w wielu kwestiach, do którego można zadzwonić o dowolnej porze.

Jeśli chcemy jedynie uzyskać poradę prawną, warto zajrzeć do Internetu i za pośrednictwem sieci wysłać zapytanie do prawnika. Taką możliwość stwarzają nam specjalne wortale prawnicze. Opłaty są tu znacznie niższe niż w kancelarii, a efekt ten sam. Niekiedy za tego typu usługi nie są pobierane żadne opłaty, ale wtedy na odpowiedź możemy czekać bardzo długo. Także niektóre fundacje współpracujące z ekspertami z różnych dziedzin (w tym także z prawnikami) udzielają porad prawnych. Głównie związane są one z zakresem działalności fundacji, ale nie tylko.

Na adwokacie spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Tak jak dla niemal każdego naturalne jest, że lekarz może popełnić błąd w sztuce i się tego boi, tak niekoniecznie myślimy w ten sposób o prawnikach. A przecież oni też narażeni są na błędy, które odbiją się tak na sytuacji ich klientów, jak i na ich pozycji zawodowej. Branie na barki odpowiedzialności za czyjś los uzasadnia odpowiednie do zadania wynagrodzenie.

Cechy dobrego adwokata:

 • Kompetencje – podstawową sprawą jest specjalizacja. Prawo jest rozległą dziedziną wiedzy, zbudowaną na niuansach i zawiłościach, które poznaje się nie tylko w czasie studiów prawniczych, ale także później w czasie aplikacji i przez cały czas trwania praktyki. To wymagający zawód, do wykonywania którego nie wystarczy opanowanie znajomości kodeksów, ale konieczne jest też doświadczenie. Dobrze jest poszukać informacji w Internecie na temat adwokata, z którym chcemy współpracować. Dobry prawnik będzie też miał dobrą opinię „na mieście”, więc jeśli znamy jakieś nazwisko z polecenia, warto się mu przyjrzeć bliżej. Należy pamiętać o tym, że nie ma ludzi, którzy znają się na wszystkim, a prawnik, który twierdzi, że jest w stanie poprowadzić każdą sprawę, nie jest godny zaufania.
 • Profesjonalizm – wiąże się z niezależnością działania. System prawa, obowiązujący w naszym kraju, stanowi, że natura zawodu adwokata sprzeczna jest z pozostawaniem pod wpływem osób trzecich – prywatnych czy instytucji państwowych. Adwokat podlega tylko poleceniom klienta, którego jest pełnomocnikiem.
 • Dyskrecja – wynika z tego, że adwokaci objęci są tajemnicą zawodową, która – zgodnie z prawem – obowiązuje przed sądem oraz innymi instytucjami państwowymi. Oznacza to, że wszystkie informacje, które wyjawia klient adwokatowi, zostają między nimi i to klient decyduje, które z nich mogą być ujawnione. W ten sposób budowane jest zaufanie, dające klientowi pewność, że adwokat będzie działał wyłącznie w jego interesie i na jego korzyść.
 • Lojalność – prawnik świadczący usługi adwokackie powinien swoje działania podporządkować ochronie praw swojego klienta, wykorzystując przysługujące mu środki prawne.

Aktywuj biznes w Polsce

Polskie przepisy przewidują dużą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w większości wypadków możesz założyć firmę i prowadzić ją w wybranej przez siebie formie. Przeczytaj, kiedy trzeba spełnić dodatkowe warunki. Sprawdź, czy firmę może otworzyć cudzoziemiec, osoba niepełnoletnia lub emeryt.

 • Swoboda działalności gospodarczej
 • Cudzoziemcy
 • Emeryci
 • Osoby niepełnoletnie

Polskie przepisy przyznają dużą swobodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W Polsce status przedsiębiorcy może mieć:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mogą wynikać z wyroku sądu, który może zakazać konkretnej osobie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgody odpowiedniego organu, czyli koncesji. Dotyczy to wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Koncesji potrzebujesz na przykład, jeśli chcesz wytwarzać lub obracać materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ważne! Przyznanie koncesji może być uzależnione od spełnienia szczególnych warunków, które mogą dotyczyć wykształcenia, wieku, niekaralności czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

W niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie określonej działalności. Zezwoleń udzielają lub odmawiają ich udzielenia odpowiednie organy. Dotyczy to na przykład wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług przewozu osób czy prowadzeniu apteki.

Podobnie jak w przypadku koncesji także uzyskanie zezwolenia może być uzależnione od spełnienia określonych wymagań, takich jak – na przykład – odpowiedni wiek, wykształcenie czy przejście testów psychofizycznych.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Wzory umów dla pracodawców

Wzory umów oraz kompendium wiedzy dla każdego małego przedsiębiorcy. Zobacz umowę o dzieło https://www.icg-group.com/wzory-umow/umowa-o-dzielo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *