Które branże mają największe szanse na rozwój i innowacje w 2023? Prognoza ekspertów

Rozwój i innowacje napędzają polski biznes – eksperci są zgodni: inwestowanie w te obszary procentuje i wpływa na wzrost przedsiębiorstw. Początek roku to dobra okazja do tego, by sprawdzić, które branże mają największe szanse na rozwój i innowacje w 2023 roku. Specjaliści są zdania, że będzie wzrastał popyt na technologie programistyczne dla każdej branży. Rynek ten ma rosnąć o 19,6 proc. w ujęciu rocznym i osiągnąć poziom 26,9 mld dolarów[1]. Dlaczego firmy coraz częściej będą chciały zyskiwać kompetencje cyfrowe? I gdzie jeszcze szukają szans na zdobycie przewagi konkurencyjnej?

Polskie przedsiębiorstwa stanęły w obliczu wyzwań. Z jednej strony cały czas odczuwają skutki pandemii i niepewnej sytuacji geopolitycznej, z drugiej zaś poszukują obszarów, w których mogą się rozwijać. Firmy muszą nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, a także silnym rozwojem nowoczesnych technologii. W 2023 roku obserwujemy kontynuację innowacji i rozwoju technologii transformacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR), przetwarzanie w chmurze, blockchain i superszybka sieć[2]. Jakie branże są najbardziej chłonne i innowacyjne, a także rozwojowe?

Energetyka i wykorzystanie wodoru

Energetyka to branża, o której ostatnio głośno. Dlaczego? Rosnące koszty energii zmobilizowały wiele firm do poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych źródeł prądu czy ogrzewania. W związku z tym coraz więcej osób sięgnęło po odnawialne źródła energii. Tym, o czym coraz głośniej się mówi, jest wykorzystanie wodoru.

 – Coraz odważniej mówi się o tym, że Polska może stać się energetycznym spichlerzem Europy. Zielony wodór jest wytwarzany za pomocą odnawialnych źródeł energii. Nasz potencjał w obszarze wodoru jest na skalę europejską, a może i światową. Mamy możliwość magazynowania wodoru w kawernach solnych, jednak potrzebne są dokładne badania w tym obszarze i stworzenie odpowiednich modeli cyfrowych, które umożliwią weryfikację potencjału – wyjaśnia ekspert Grzegorz Putynkowski, współzałożyciel Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Zdaniem eksperta, w kawernach można magazynować wodór o potencjale energetycznym 10 tysięcy TWh. A to zaspokoiłoby potrzeby energetyczne Europy Środkowej nawet na 5 lat. Już teraz w planach jest utworzenie doliny wodorowej, czyli miejsca, które skupi wiele podmiotów. Wodór to uniwersalne paliwo które można spalać w konwencjonalnych układach tłokowych czy gazowych lub wykorzystywać w procesach katalitycznych do wytwarzania energii elektrycznie i ciepła jednocześnie co pozwala na uzyskanie sprawności rzędu 98%. W porównaniu do systemów tłokowych sprzężonych z generatorem elektrycznym osiągających sprawność 60% i magazynem chemicznym (akumulator elektryczny), układy wodorowe stwarzają nowe możliwości wytwarzania i magazynowania energii.

Digital twins, czyli wirtualne roboty

Robotyzacja i automatyzacja to obszary, które od lat intensywnie się rozwijają. Dzięki oprogramowaniu NVIDIA Omniverse™ Enterprise wdrożonemu na platformie NVIDIA® OVX™ przedsiębiorstwa opracowują dokładne wirtualne symulacje z obsługą sztucznej inteligencji, które są doskonale zsynchronizowane z rzeczywistym światem. Co to oznacza?

 – Cyfrowy bliźniak to odzwierciedlenie fizycznych obiektów, procesów czy produktów w cyfrowej rzeczywistości. Istotną rolę odgrywa przetwarzanie danych. Digital twins są wykorzystywane między innymi w logistyce do pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków. Sprawdzają się także w automatyzacji przemysłowej, w której symulacja wielu stanów w środowisku rzeczywistym byłaby niezwykle czasochłonna oraz niebezpieczna zarazem. Korzystanie z digital twins nie tylko pomaga w rozwoju usług, ale również istotnie przyspiesza uczenie maszyn wykonujących złożone czynności – mówi Krzysztof Woźny, członek zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Kiedy firmy korzystają z digital twins? Gdy chcą usprawnić działanie konkretnego zasobu w relatywnie krótkim czasie, ze szczególnym zastosowaniem systemów zrobotyzowanych i hybrydowych (człowiek i maszyna).

Innowacje w budownictwie i szansa na rozwój branży

Kolejną, rozwojową branżą, jest budownictwo. Z roku na rok zmienia się sposób projektowania budynków, a także rodzaj materiałów budowlanych wykorzystywanych w toku realizacji. Zdaniem ekspertów firmy będą inwestować coraz więcej środków finansowych w aplikacje do zbierania danych, nowoczesne drony, oprogramowanie do modelowania informacji o budynkach (BIM), drukowanie 3D i sztuczną inteligencję.

Inwestycja w najnowocześniejsze technologie budowlane to niewątpliwie mądre posunięcie biznesowe. Kluczem jest znalezienie narzędzi technicznych, które pomogą osiągnąć cele firmy.

Które branże mają zatem największe szanse na rozwój i innowacje w 2023 roku? Tak naprawdę wszystkie, które skorzystają z pomocy nowoczesnych jednostek badawczych i wykorzystają nowe technologie do wypracowania wartości dodanej ich biznesu, przyczyniając się do trwałego rozwoju.


[1] https://marketbusinessnews.com/industries-growth-2023/319849/

[2] https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/10/03/the-5-biggest-business-trends-for-2023/?sh=49d2c1ca4217

Aktywuj biznes w Polsce

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Polskie przepisy przewidują dużą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w większości wypadków możesz założyć firmę i prowadzić ją w wybranej przez siebie formie. Przeczytaj, kiedy trzeba spełnić dodatkowe warunki. Sprawdź, czy firmę może otworzyć cudzoziemiec, osoba niepełnoletnia lub emeryt.

  • Swoboda działalności gospodarczej
  • Cudzoziemcy
  • Emeryci
  • Osoby niepełnoletnie

Polskie przepisy przyznają dużą swobodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W Polsce status przedsiębiorcy może mieć:

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mogą wynikać z wyroku sądu, który może zakazać konkretnej osobie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgody odpowiedniego organu, czyli koncesji. Dotyczy to wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Koncesji potrzebujesz na przykład, jeśli chcesz wytwarzać lub obracać materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ważne! Przyznanie koncesji może być uzależnione od spełnienia szczególnych warunków, które mogą dotyczyć wykształcenia, wieku, niekaralności czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

W niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie określonej działalności. Zezwoleń udzielają lub odmawiają ich udzielenia odpowiednie organy. Dotyczy to na przykład wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług przewozu osób czy prowadzeniu apteki.

Podobnie jak w przypadku koncesji także uzyskanie zezwolenia może być uzależnione od spełnienia określonych wymagań, takich jak – na przykład – odpowiedni wiek, wykształcenie czy przejście testów psychofizycznych.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *