Prawie połowa firm zarządzanych przez Polki wdrożyła zasady ESG. Nowe dane KRS

Według najnowszych danych w Polsce aż 58,1 proc. firm zarządzanych przez kobiety jest pozytywnie nastawiona do zasad i norm związanych z ESG, a 46,5 proc. stosuje je w codziennej pracy. Ponadto odnotowujemy stabilny udział Polek w biznesie – kolejny rok odsetek kobiecych firm utrzymuje się na poziomie ponad 30 proc., a odsetek prezesek i członkiń zarządów w ostatnich latach waha się tylko nieznacznie. Jedynie 12,92 proc. dużych i 25,41 proc. średnich firm jest prowadzonych przez kobiety. Najaktywniejsze biznesowo w 2022 roku były już nie – jak w 2021 roku – mieszkanki zachodniopomorskiego, a kobiety z województwa śląskiego. Polskie przedsiębiorczynie niezmiennie dominują w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz szeroko rozumianej branży usługowej.

Odsetek biznesów w rękach kobiet nie maleje

Z najnowszej analizy KRS, opracowanej na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, wynika, że blisko 31 proc. polskich firm jest w 100 proc. własnością kobiet – zostały przez nie założone i są prowadzone. W ubiegłym roku ten odsetek wynosił 32,5 proc., różnica jest więc bardzo nieznaczna. Z kolei odsetek kobiet na stanowiskach prezesów w polskich firmach na koniec stycznia 2023 roku wyniósł 19,71 proc., podczas gdy w zarządach kobiety stanowiły 25,62 proc. Symboliczny, nieprzekraczający 1 proc. spadek odsetka kobiet sprawujących kluczowe stanowiska odnotowano w firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych: funkcję prezeski w spółkach giełdowych pełni obecnie niespełna 5,7 proc., a członkini zarządu – 16,22 proc.

Pod względem liczby kobiet na wysokich stanowiskach Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo dobrze. Dane z najnowszego badania wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet wskazują, że, nie licząc jednoosobowych działalności gospodarczych, Polki zajmują 17 proc. stanowisk kierowniczych w firmach. Wyprzedzamy pod tym względem m.in. Skandynawię – w Norwegi obejmują one 13 proc. kluczowych funkcji, w Danii – 12 proc., w Szwecji – 11 proc., a w Finlandii – jedynie 10 proc. Natomiast w Słowacji, Słowenii i na Węgrzech kobiety zajmują 15 proc. stanowisk kierowniczych.

Kobiety w biznesie wiążą przyszłość z ESG

Z tych samych danych wywiadowni gospodarczej wynika również, że firmy kierowane przez kobiety większą wagę przywiązują do kwestii społecznych – w Polsce, aż 58,1 proc. zarządzanych przez kobiety firm jest pozytywnie nastawionych do zasad i norm związanych z ESG (środowisko – ang. environmental, społeczna odpowiedzialność – ang. social responsibility i ład korporacyjny – ang. corporate governance), a 46,5 proc. ściśle się do nich stosuje w codziennej działalności. W przypadku firm kierowanych przez mężczyzn jest to ok. 30 proc.

Firmy przyszłości to te, które zwracają uwagę nie tylko na zyski, ale też na wartości, odpowiedzialność społeczną i kwestie środowiskowe, przejrzystość oraz transparentność. Liderki są tego świadome i często to one są inicjatorkami zmian – widać to zresztą na przykładzie konkursu Bizneswoman Roku, w którym wiele nominowanych firm zajmuje się właśnie działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieranie kobiecych biznesów nie sprowadza się więc tylko do kwestii równouprawnienia, ale również troski o społeczeństwo i naszą planetę – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Największy odsetek firm prowadzonych przez kobiety już nie w zachodniopomorskim

Z analizy danych z KRS wynika, że najbardziej aktywne biznesowo w 2022 roku były kobiety z województwa śląskiego, gdzie w ich rękach znajduje się 35,3 proc. wszystkich firm, w których 100 proc. udziałów przypada na jednego właściciela. Odsetek ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku z 31,5 proc. Niewiele mniejszy odsetek firm należy kolejno do kobiet z województwa zachodniopomorskiego – które w ubiegłym roku plasowało się na szczycie zestawienia – świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz mazowieckiego.

Kobiety właścicielkami blisko 30 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Udział kobiet w biznesie jako właścicielek firm spada wraz ze wzrostem ich wielkości. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników, kobiety są właścicielkami 29,52 proc. firm. W sektorze małych firm (zatrudniających od 10 do 50 pracowników) jest to 25,41 proc., średnich (zatrudniających od 50 do 250 pracowników) – 15,82 proc., a w przypadku firm dużych (zatrudniających powyżej 250 pracowników) odsetek ten stanowi jedynie 12,92 proc. Nie odnotowano tutaj znaczących zmian w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Jako partner konkursu Bizneswoman Roku w kategorii „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” ogromnie cieszymy się, że mimo kryzysu gospodarczego dotykającego całej Europy, rola Polek w biznesie nie traci na znaczeniu. W Huawei naszą misją jest dostarczanie usług cyfrowych, które zaspokoją potrzeby współczesnych użytkowników, również tych, o specyficznych wymaganiach. Stale staramy się wspierać innowacyjność, przedsiębiorczość i rozwijać najlepsze standardy, w tym stałe zwiększanie obecności i roli kobiet w świecie technologii. Przyświeca nam idea, że technologia powinna przynosić korzyści wszystkim i czynić świat dostępnym – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Polki od lat dominują w szeroko rozumianej branży usługowej

Sytuacja nie zmienia się również w kwestii branż, w których kobiety prowadzą firmy – od lat dominują one w usługach. Ich zakres jest bardzo szeroki, od zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, salonów piękności i masażu, poprzez przeróbki odzieży, poprawki krawieckie, aż po działalność klubów fitness i obiektów sportowych czy lecznice weterynaryjne. Polki swoja przyszłość wiążą również z działalnością związaną z doradztwem finansowym i ubezpieczeniem, opieką zdrowotną, obsługą biur, a także działalnością prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwem podatkowym. Udział własności kobiet w tych przedsiębiorstwach oscyluje w granicach od 50 do nawet 70 proc.

Przytaczane dane pochodzą z badania wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet na potrzeby raportu „Kobiety w biznesie

2023” oraz analizy danych z rejestru KRS za rok 2022.

O konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku niezmiennie od ponad dekady nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. Przed uczestnikami otwiera możliwości rozwoju, pozyskania partnerów biznesowych oraz inwestorów. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn wspierających kobiety i politykę różnorodności oraz organizacje przyjazne rodzicom i działające z wykluczeniami. Od powstania konkursu zostało w nim rozdanych blisko 130 statuetek. Kandydatki i organizacje, które zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji, poznamy w kwietniu 2023.

Aktywuj biznes w Polsce

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Wzory umów dla pracodawców

Wzory umów oraz kompendium wiedzy dla każdego małego przedsiębiorcy. Zobacz umowę o dzieło https://www.icg-group.com/wzory-umow/umowa-o-dzielo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *