Silversi na rynku pracy. Czyli jak być aktywnym na rynku pracy po 55 roku życia.

Osoby po 55 roku mają duży potencjał, jeśli chodzi o aktywność zawodową. Dzięki wydłużającemu się życiu i lepszej kondycji fizycznej, mogą one realizować swoje pasje, a także nadal być obecne na rynku pracy, który wymaga często otwarcia się na zmiany, ludzi, większej kreatywności jak również mobilności. Dłuższa obecność w pracy może przynieść wiele korzyści zarówno społecznych, jak i ekonomicznych. O sytuacji na rynku pracy po 55 roku życia i możliwościach zawodowych opowie Beata Czech Dyrektor Wykonawczy  z  Promedica24.

Ostatnio wiele mówi się o podniesieniu wieku emerytalnego. Czy Pani zdaniem są zawody, które można wykonywać po 55 roku życia, także w ramach przekwalifikowania się?

Dziś pracodawcy coraz chętniej otwierają się na osoby dojrzałe. Osoby po 55 roku życia mogą w krótkim czasie przekwalifikować się i zdobyć kompetencje potrzebne do pracy w charakterze np. opiekuna domowego. Opiekunowie wykonują proste obowiązki domowe, ale przede wszystkim towarzyszą starszej osobie w codziennym życiu. Każdego dnia ich pracą jest więc organizowanie czasu seniorowi, rozmowy, planowanie wspólnych aktywności, takich jak spacer czy gry towarzyskie, a także czuwanie nad bezpieczeństwem osoby starszej. Wszystko to może robić osoba po 55 roku życia. Jedynym przeciwskazaniem do podjęcia pracy w dojrzałym wieku może być zła kondycja psychiczna i fizyczna.

Jak wygląda praca i codzienność opiekunki/opiekuna osoby starszej?

Wszystko zależy od stanu zdrowia podopiecznego i umiejętności opiekuna w zakresie opieki nad seniorem. Inaczej wygląda opieka nad osobą chorą, inaczej opieka nad zdrowym seniorem, którego trzeba tylko nieco wesprzeć w codziennych czynnościach. Ogólny zakres obowiązków opiekuna zawiera się w trzech obszarach: opieka nad seniorem, utrzymanie porządku w domu podopiecznego i organizowanie czynności życia codziennego. Opieka nad seniorem obejmuje pomoc                        w czynnościach higienicznych, przy poruszaniu się, ubieraniu i rozbieraniu, utrzymaniu porządku i przygotowywaniu posiłków. W większości przypadków wiąże się ona po prostu z dotrzymaniem drugiej osobie towarzystwa. Warto jednak pamiętać, że praca w charakterze opiekunki osoby starszej zawsze będzie od nas wymagać empatii, cierpliwości i troski.

Jak wyglądają kontrakty? Czy osoba wyjeżdżając do podopiecznego udaje się tam na dłuższy okres czasu? Czy w trakcie zlecenia cały czas zajmuje się jedną osobą, czy zmienia podopiecznych?

Kontrakty trwają zazwyczaj od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy, w zależności od planów opiekuna. Jednak zazwyczaj są to wyjazdy na 6 tygodni. Na czas kontraktu opiekun mieszka w domu seniora. Jeśli obie strony wyrażają taką wolę, po zakończeniu kontraktu możliwe jest jego przedłużenie na tych samych zasadach. Taki charakter pracy pozwala osobom 55+ wyjechać na kilka tygodni, wrócić do kraju, zająć się swoją pasją, rodziną, innymi obowiązkami, odpocząć, a następnie znów wrócić do podopiecznego. 

 Jakie kluczowe umiejętności powinna mieć opiekunka/opiekun osoby starszej?

Pewnych umiejętności niezbędnych w zawodzie opiekuna osoby starszej można się nauczyć. Organizowane są liczne szkolenia zarówno dla kandydatów zaczynających pracę w tym zawodzie jak i dla osób z doświadczeniem. Cenne są np. szkolenia językowe (dla osób planujących na wyjazd na kontrakt do Niemiec komunikatywna znajomość języka jest obligatoryjna) oraz merytoryczne. Podczas szkoleń merytorycznych potencjalni opiekunowie mogą nauczyć się praktycznych umiejętności przydatnych w zawodzie – między innymi: technik transferu, sposobów pielęgnacji podopiecznych np.  z demencją.

Warto pamiętać o kompetencjach miękkich, które są niezbędne właśnie w pracy opiekuna, takich jak empatia, cierpliwość, komunikatywność. Wymienione kompetencje przypisywane są przede wszystkim kobietom, które są naturalnie predestynowane do zawodu opiekunki seniora.  Należy tu także dodać, że to właśnie Silversi, ze względu na nabyte doświadczenia, najczęściej mają kompetencje, takie jak: zaangażowanie, odpowiedzialność czy cierpliwość. A te właśnie cechy są najbardziej  pożądane w pracy opiekuna osoby starszej.

Jakie wcześniej nabyte doświadczenia, umiejętności pomagają wejść do tego zawodu?

Przede wszystkim doświadczenie w opiece nad innymi, w szczególności nad bliskimi seniorami. Bezcenna w tym zawodzie jest także znajomość realiów, w jakich żyją osoby starsze oraz problemów, z jakimi się zmagają. Dla kandydatów do pracy, którzy już wcześniej się z tym zetknęli, wejście w zawód opiekuna seniora jest dużo łatwiejsze.

Czy Pani zdaniem praca w roli opiekuna/opiekunki może pomóc osobie w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym być obecnym dłużej na rynku pracy?

Praca w charakterze opiekuna seniora może pomóc sprawnym i zdrowym osobom w wieku okołoemerytalnym dłużej być obecnym na rynku pracy. Jak pokazują badania, nawet jeden rok pracy dłużej może zwiększyć świadczenie emerytalne o około 15 procent. Dzięki temu osoba 55+ ma także szansę na zwiększenie swoich dochodów w późniejszym okresie.  

Jak opłacalna finansowo jest praca opiekunki/opiekuna? Czy zatrudniona osoba ma odprowadzane składki?

Każdy zatrudniony opiekun seniora ma w ramach umowy zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Dodatkowo to firma organizuje transport (mamy własną flotę busów) w tę i z powrotem. W ten sposób zatrudniona osoba nie ponosi żadnych wydatków podczas trwania kontraktu; wszystkie zarobione pieniądze trafiają prosto do jej kieszeni. Z naszymi opiekunami podpisujemy umowę zlecenia, na podstawie której za opiekuna odprowadzane są wszystkie obowiązkowe składki ZUS oraz należny podatek od US. Dodatkowo opiekun może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jakie korzyści Pani zdaniem wynikają z dłuższej aktywności zawodowej pracowników?

Poza korzyściami gospodarczymi, korzyści z takiej pracy czerpią zarówno podopieczni, jak i opiekunowie. Ci pierwsi są zadowoleni z opiekunów bliższych pokoleniowo do samych siebie, z którymi łatwiej jest im nawiązać nić porozumienia.

Zatrudnienie ma znacznie więcej dobrych stron, niż tylko kwestię wynagrodzenia. Jakie jeszcze korzyści przynosi praca?

 1. Zwiększanie swojej wiedzy
 2. Nieustanny rozwój, przebywanie z innymi ludźmi, burze mózgów, nowe projekty,
 3. Lepsze wykorzystywanie czasu wolnego
 4. Motywacja do działania
 5. Zadowolenie z siebie
 6. Przełamanie ograniczeń
 7. Wieloletnie przyjaźnie
 8. Organizacja

W jakim kierunku Pani zdaniem będzie rozwijał się rynek pracy dla seniorów?

Silversi są niezwykle cenni na rynku pracy, choć nie wszyscy pracodawcy już to dostrzegli. Jednak to, że posiadają oni duży bagaż doświadczenia i wiedzy, na pewno w najbliższych latach spowoduje, że osoby 55+ będą częściej rekrutowane                           i zatrudniane. Zważywszy na proces starzenia się społeczeństwa, w przyszłości to właśnie ta grupa wiekowa będzie najbardziej skuteczna w dotarciu do klientów.

Aktywuj biznes w Polsce

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *