Tłumaczenia w biznesie

Otwarcie Polski na świat doprowadziło do tego, że coraz więcej rodzimych firm współpracuje z firmami na całym świecie. Dzięki temu coraz popularniejsze jest korzystanie z pomocy tłumacza nie tylko w razie tłumaczenia dokumentów, które wymagają współpracy z tłumaczem przysięgłym, ale w codziennych kontaktach biznesowych. Jaka pracę wykonuje tłumacz dla firm?

Nieznajomość języka jest główną barierą w poznawaniu świat. Jest również główna barierą w prowadzeniu interesów na świecie. Kto powiedział, że nie warto korzystać z usług wykwalifikowanych tłumaczy, którzy są w stanie otworzyć firmę na współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Otwarcie się na klientów innych państw to kolejny krok w rozwoju firmy. Krok, który może okazać się milowym.

Oferta 1: Biuro tłumaczeń hiszpański http://www.biurotlumaczen.pl/biuro-tlumaczen-hiszpanski/

Pierwszy kontakt
Tłumaczenia zwykłe to pokazanie firmy odbiorcy zagranicznemu. Często jest to przetłumaczenie tekstów reklamowych na stronę internetową, czy umieszczanie tekstów na firmowym blogu. Tak naprawdę jest to, jak zawarcie znajomości z nowo poznanym klientem. Tłumaczenia zwykłe muszą promować firmę. Zrozumiały, czasem lekki język jest początkiem kontaktów biznesowych. A wiadomo, że wszystko zależy od dobrego rozpoczęcia znajomości. Dobrego i skutecznego przedstawienia oferty, którą mamy dla zagranicznego klienta.

Kolejnym krokiem może być prowadzenie korespondencji e-mailowej dzięki której podtrzymywany będzie kontakt z klientami. Do takiej pracy idealne będzie zatrudnienie tłumacza, który będzie dostępny w firmie na bieżąco.

Oferta 2: Biuro tłumaczeń rosyjski http://www.biurotlumaczen.pl/biuro-tlumaczen-rosyjski/

Poznajmy się bliżej
Jednym z podstawowych rodzajów tłumaczeń niezbędnych w biznesie to tłumaczenia specjalistyczne. Firmy, które zajmują się bardzo wąską, specjalistyczną dziedziną potrzebują wykwalifikowanego tłumacza, który jest w stanie w rzetelny, dokładny i perfekcyjny sposób przedstawić działanie firmy, produkt, czy ofertę danej firmy. Jest to praca długotrwała, żmudna, bardzo dokładna, ale jej efekt przełoży się w przyszłości na międzynarodowe kontrakty czy inwestycje, których podstawą jest dobre przełożenie tekstu.

Bezpieczeństwo to podstawa
Najtrudniejszą i najbardziej wymagającą jest praca tłumacza przysięgłego. Sporządzanie dokumentów, aktów czy umów, których wiarygodność musi być poświadczona przez osoby do tego uprawnione, jest pracą bardzo precyzyjną, wymagającą nie tylko znajomości języka obcego, ale również, a może przede wszystkim, znajomości prawa. Sporządzanie umów spółki z o. o. , komandytowej, umów dotyczących obrotu nieruchomościami, czy wreszcie kontraktów zawieranych między partnerami biznesowymi to konieczność starannego, dokładnego, ścisłego tłumaczenia.

Oferta 3: Biuro tłumaczeń niemiecki http://www.biurotlumaczen.pl/biuro-tlumaczen-niemiecki/

Tylko precyzyjne tłumaczenie oddające istotę umowy może zapewnić kontrahentom bezpieczeństwo w biznesie oraz zagwarantować dalsze, kontakty korzystne dla obu stron transakcji. Poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu interesów jest bezcenne.

Chcąc wprowadzić firmę na światowy rynek współpraca z biurem tłumaczeń jest niezbędna. Tłumacz przełoży teksty, dzięki którym odbiorca będzie mógł poznać firmę na stronie w internecie. Następnie zadba o dokładne, i precyzyjne przetłumaczenie oferty. A wreszcie zapewni bezpieczeństwo transakcji w trakcie zawierania umów.

Współpraca z dobrym, solidnym i przede wszystkim wykwalifikowanym tłumaczem w dzisiejszym świecie jest niezbędna. Zamknięcie się na możliwości, jakie daje zagraniczny rynek to strata ogromnego potencjału. Świat stał się bardzo mały i warto to wykorzystać, by dotrzeć do jak największej rzeszy klientów. Klientów, którzy są tak blisko, a jednocześnie przez barierę językowa mogą być tak daleko.

Oferta 4: Biuro tłumaczeń angielski http://www.biurotlumaczen.pl/biuro-tlumaczen-angielski/

Aktywuj biznes w Polsce

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.

► Co załatwisz zakładając firmę online na Biznes.gov.pl

 • zgłosisz adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • zgłosisz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • zgłosisz dodatkowe stałe miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.

► Co załatwisz zakładając firmę online na Biznes.gov.pl

 • zgłosisz adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • zgłosisz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • zgłosisz dodatkowe stałe miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Wzory umów dla pracodawców

Wzory umów oraz kompendium wiedzy dla każdego małego przedsiębiorcy. Zobacz umowę o dzieło https://www.icg-group.com/wzory-umow/umowa-o-dzielo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *